تغییرات ریزساختار و خواص آهنگری در هنگام خنثی سازی

جعل هاپس از خنک شدن ، مارتنزیت و آستنیت باقی مانده ناپایدار هستند ، آنها دارای روند تبدیل خود به خودی به ثبات هستند ، مانند کربن فوق اشباع در مارتنزیت که باعث تجزیه باقی مانده آستنیت به منظور ترویج تغییر می شود ، مانند خنک کننده یک سازمان غیر تعادل است. برای ایجاد تعادل در فرآیندهای سازمان ، این فرایند به مهاجرت اتمی و انتشار این مجوز بستگی دارد و درجه حرارت آتش نیز تکمیل شده و سرعت انتشار سریعتر است. برعکس ، با افزایش دمای خنک کننده ، ساختار خنک کننده فورج ها یک سری تغییرات را متحمل شود با توجه به وضعیت تغییر ساختار ، خنک سازی به طور کلی به چهار مرحله تقسیم می شود: تجزیه مارتنزیت ، تجزیه آستنیت باقی مانده ، رشد تجمع کاربیدها و تبلور مجدد فریت.
مرحله اول (200)
(1) آهنگریخنک کننده مارتنزیت در دمای 80 درجه حرارت تجزیه می شود ، فولاد را بدون تغییر سازمان Ming S ، وقوع کربن در مارتنزیت فقط جزئی ، و در 80-80 درجه حرارت شروع به تجزیه نمی کند ، مارتنزیت شروع به تجزیه ، رسوب کاربیدهای بسیار ظریف ، کاهش می کند. کسر جرمی مارتنزیت در آهنگری های کربنی در این مرحله ، به دلیل دمای خفیف پایین ، بارش مارتنزیتی تنها بخشی از اتمهای کربن فوق اشباع است ، بنابراین هنوز کربن در محلول جامد فوق اشباع - Fe بارش کاربید بسیار ریز به طور یکنواخت در ماتریس توزیع می شود. از مارتنزیت ساختار مخلوط مارتنزیت با اشباع کم و کاربید بسیار ریز مارتنزیت معتدل نامیده می شود.

1

(2) آهنگری در مرحله دوم (200-300) ، تجزیه باقی مانده آستنیت با افزایش دما به 200-300 ، تجزیه مارتنزیت ادامه یافت ، اما تغییر غالب تجزیه آستنیت باقی مانده از تجزیه آستنیت باقی مانده از طریق گسترش اتم های کربن بود. تشکیل یک ناحیه جزئی ، و سپس تجزیه شدن به فاز آلفا و ترکیب کاربید ، یعنی تشکیل سختی فولاد بینیتی بدیهی است که در این مرحله کاهش نمی یابد
(3)مرحله سوم (250-400) تبدیل کاربید در قالب گیری در این محدوده دما است. با توجه به درجه حرارت بالا ، قابلیت انتشار اتم کربن قوی تر است ، توانایی انتشار در بازیابی اتم های آهن نیز ، مارتنزیت تجزیه انتقال کاربیدهای بارشی و تجزیه آستنیت باقی مانده با جداسازی و تبدیل کاربیدها به یک سیمانیت نسبتاً پایدار تبدیل می شود ، کاهش مارتنزیت در کسر جرمی کربن ، اعوجاج شبکه مارتنزیتی ناپدید می شود ، تبدیل مارتنزیتی برای فریت ، توزیع ماتریس فریتی در سیمانیت دانه ای یا لایه ای کوچک سازمان ، سازمانی که به نام خنک کننده نامیده می شود ، اساساً این فاز تنش خنک کننده آستنیت ، سختی ، چقرمگی را بهبود بخشید

1

(4) مرحله چهارم جعل خنک کننده (& GT؛ 400) رشد کرد و کاربید جمع شد و تبلور مجدد فریت به دلیل دمای خنثی بسیار زیاد است ، اتم های کربن و آهن دارای قدرت تکثیر قوی هستند ، تشکیل مرحله سوم پوسته های سیمانی به طور پیوسته کروی شده و رشد می کند در بیش از 500-600 ، تبلور مجدد آلفا به تدریج اتفاق می افتد ، مورفولوژی فریت نوار صفحه یا ورق اصلی از بین می رود و توزیع دانه های چند ضلعی در سازمان به عنوان کاربیدهای گرانول ماتریس فریتی ایجاد می شود ، گروهی که سوربیت سفت شده سوربیت را با مکانیکی خوب و مکانیکی خوب می نامند. خواص فاز و اعوجاج شبکه تنش داخلی را از بین می برد.

(از 168 شبکه جعلی


زمان ارسال: آگوست -2020

  • قبلی:
  • بعد: