Zmeny mikroštruktúry a vlastností výkovkov počas temperovania

výkovkypo prudkom ochladení je martenzit a zadržaný austenit nestabilný, majú spontánny trend transformácie organizácie na stabilitu, ako je presýtený uhlík v martenzite na vyzrážanie zvyškového rozkladu austenitu, aby sa podporil posun, napríklad pri temperovaní, je nerovnovážna organizácia. na vyváženie procesov organizácie závisí tento proces od atómovej migrácie a šírenia tohto oprávnenia spolu s vašou dokončenou teplotou požiaru, vyššou, rýchlejšou difúznou rýchlosťou, naopak, so zvyšovaním teploty temperovania bude kaliaca štruktúra výkovkov podstúpiť sériu zmien. Podľa situácie transformácie mikroštruktúry sa temperovanie spravidla delí na štyri stupne: rozklad martenzitu, zvyškový austenitový rozklad, rast akumulácie karbidu a rekryštalizácia feritu.
Prvá etapa (200)
(1) kovania temperovacieho martenzitu sa rozkladá pri temperovaní pri teplote 80 ° C, kaliaca oceľ bez transformácie organizácie Ming S, výskyt uhlíka v martenzite iba čiastočne a pri začatí temperovania 80-200 sa nezačne rozkladať, martenzit sa začína rozkladať, zrážať extrémne jemné karbidy, znižovať hmotnostný zlomok martenzitu v uhlíkových výkovkoch v tomto štádiu v dôsledku nízkej teploty popúšťania, martenzitické zrážanie iba časť presýtených atómov uhlíka, takže je to stále uhlík v presýtenom pevnom roztoku - Fe Fe zrážanie veľmi jemného karbidu sa rovnomerne rozdeľuje v matrici martenzitu. Zmiešaná štruktúra nízko saturovaného Martenzitu a veľmi jemného karbidu sa nazýva temperovaný Martenzit.

1

(2) kovaním v druhom stupni (200 - 300), zvyškový austenitový rozklad, keď teplota stúpne na 200 - 300, rozklad martenzitu pokračoval, ale dominantnou zmenou je zvyškový austenitový rozklad zvyškového austenitického rozkladu bol cez expanzia atómov uhlíka za vzniku čiastočnej oblasti, ktorá sa potom rozloží na alfa fázu a zmes karbidovej organizácie, konkrétne tvorba tvrdosti bainitickej ocele, sa v tomto štádiu evidentne nezníži.
(3) Tretia etapa (250 - 400) transformácia karbidov tvrdenia kovania je v tomto teplotnom rozsahu. Vďaka vysokej teplote je schopnosť difúzie atómov uhlíka silnejšia, difúzna schopnosť regenerovať aj atómy železa, martenzit rozklad rozkladu karbidov zrážania a zvyškový rozklad austenitu sa zmení na relatívne stabilný cementit so separáciou a transformáciou karbidov, pokles martenzitu v uhlíkovej hmotnostnej frakcii, martenzitické skreslenie zmizlo, martenzitická transformácia pre ferit, získanie distribúcie feritickej matrice v malom granulárnom alebo lamelárnom cementite organizácie, organizácia nazývaná temperovanie v podstate eliminovala túto fázu austenitové zhášacie napätie, tvrdosť, plastická húževnatosť sa zlepšila

1

(4) Štvrtá fáza temperovania kovania (& GT; 400) vyrástla z karbidu, ktorý sa zhromaždil a rekryštalizácia feritu v dôsledku temperovacej teploty je veľmi vysoká, atómy uhlíka a železa majú silnú schopnosť proliferácie, v tretej fáze sa tvorba cementitových vločiek nepretržite sféroidizáciou a vyrástli vo viac ako 500 - 600, k alfa rekryštalizácii dochádza postupne, stráca sa morfológia feritu pôvodného doštičkového pruhu alebo listu a formuje sa distribúcia mnohouholníkových zŕn v organizácii ako granulované karbidy feritickej matrice, skupina nazývaná temperovaný sorbitový temperovaný sorbit s dobré komplexné mechanické vlastnosti fázového a mriežkového skreslenia eliminujú vnútorné napätie.

(Zo 168 kovacej siete)


Čas zverejnenia: Aug-05-2020

  • Predchádzajúci:
  • Ďalšie:

  • WhatsApp Online chat!